Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του έως τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020 και ώρα 19:00, εγγράφως σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία (Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ…