Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚ και ΔΒΜ, αναστέλλεται η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020, που θα ισχύσουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.

Οι φορείς/επιχειρήσεις στις οποίες πραγματοποιούν καταρτιζόμενοι πρακτική άσκηση, δεν απαιτείται να προβούν σε καμιά ενέργεια ή αλλαγή, εφόσον επιθυμούν να διατηρήσουν τις θέσεις πρακτικής άσκησης που έχουν διατεθεί μετά τη λήξη της αναστολής της. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προβούν στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” σε ορθή επανάληψή της αρχικής καταχώρησης, με ανάλογη επέκταση της ημερομηνίας λήξης, σύμφωνα με το νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολής.

Ας σημειωθεί ότι τυχόν αίτηση-δήλωση διακοπής της πρακτικής άσκησης στο Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ”, συνεπάγεται την έναρξη της πρακτικής άσκησης με νέα δήλωση έναρξης μετά τη λήξη της αναστολής της.