Σύμφωνα με το αριθ. Κ1/152450/09-11-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, με θέμα: “Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)” με το οποίο αναστέλλεται η διενέργεια κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία.

Κατόπιν τούτου η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, συνιστά και για όσο διαρκεί η παραπάνω αναστολή, η αξιολόγηση των σπουδαστών με εξέταση προόδου να διενεργηθεί με εκπόνηση γραπτής εργασίας και σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, προκειμένου να προχωρήσει ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, έχουμε σχεδιάσει ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή της εξέτασης προόδου από απόσταση, το οποίο αφενός δίνει τη δυνατότητα της βέλτιστης επιλογής τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και τους καταρτιζόμενους, διασφαλίζοντας την αρτιότητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία τις σχετικές αναλυτικές οδηγίες και τα σχετικά έντυπα.

Διευκρινήσεις

Α. Σε ότι αφορά την πρότασή μας για ανάθεση προσωποποιημένων θεμάτων σε κάθε καταρτιζόμενο και όχι κοινά για όλο το τμήμα, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής.

Πιστεύουμε ότι επειδή η εξέταση προόδου θα πρέπει να βαθμολογηθεί, στην περίπτωση που επιλέξετε ασύγχρονη μέθοδο, το κριτήριο δε θα πρέπει να είναι μόνο η ορθότητα και πληρότητα της απάντησης του καταρτιζόμενου αλλά και η ενεργός συμμετοχή του στην αποτύπωσή της.

Αυτό μπορεί να διασφαλιστεί σε ένα βαθμό, αναθέτοντας διαφορετικά θέματα ανά καταρτιζόμενο αλλά και θέματα όπου η απάντησή τους να απαιτεί κριτική σκέψη και αυτοσχεδιασμό από τον καταρτιζόμενο. Για παράδειγμα, η περιγραφή μιας μελέτης περίπτωσης μπορεί να δοθεί ως κοινό θέμα σε 2 ή περισσότερους καταρτιζόμενους, αλλά η απάντησή της θα πρέπει (λογικά) να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από τον καθένα.

Β. Όπως αναφέρεται και στις οδηγίες μας, η επιλογή διεξαγωγής της εξέτασης με σύγχρονη μέθοδο, προϋποθέτει αφενός τη διασφάλιση του μέγιστου δυνατού αριθμού συμμετοχής από τους καταρτιζόμενους και θα πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά και να προετοιμαστεί κατάλληλα.

Επίσης, να ληφθεί υπόψη η έλλειψη εμπειρίας από τους καταρτιζόμενους σε τέτοιες διαδικασίες αλλά και απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να οδηγήσουν σε “αστοχίες” την τελική διεξαγωγή της εξέτασης. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα η τυχόν αδυναμία συμμετοχής καταρτιζόμενων με τη σύγχρονη μέθοδο στην εξέταση.

Γ. Η διάρκεια της προόδου θα είναι 1-2 ώρες. Κατά συνέπεια οι υπόλοιπες ώρες του εβδομαδιαίου μαθήματος θα πραγματοποιηθούν κανονικά με τις εξ αποστάσεως μεθόδους, όπως ισχύει.

Δ. Η εξέταση και η βαθμολόγηση θα πρέπει να είναι ξεχωριστή για τα θεωρητικά και για τα εργαστηριακά μαθήματα.

Ε. Για τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου μπορείτε να αναθέσετε στους καταρτιζόμενους την παραγωγή ενός έργου ή την εκτέλεση μιας εργασίας, έχετε τη δυνατότητα το θέμα του έργου να είναι κοινό, ανά ομάδα καταρτιζόμενων ή ακόμη και για όλους.

ΣΤ. Τέλος, σας θυμίζουμε ότι θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 27/11/2020, να ορίσετε την ημερομηνία ή την εβδομάδα διεξαγωγής της εξέτασης προόδου για κάθε μάθημα, καθώς και τη μέθοδο διεξαγωγής της.