Με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4899/τ.Β’/06.11.2020) θεσπίστηκαν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τα οποία θα ισχύσουν στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, ως προς τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ήτοι Δημόσια και Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΙΕΚ Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Κολλέγια, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα:

  • Τηλε-εκπαίδευση, με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης
  • Αναστολή διενέργειας κάθε είδους εξετάσεων με φυσική παρουσία
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των εκπαιδευτικών δομών.

Στην αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας για το ανωτέρω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και η διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων.

Διευκρινίζεται ότι τα εργαστηριακά μαθήματα δύνανται να πραγματοποιούνται με προσομοίωση εργαστηρίου, αξιοποιώντας κάθε δυνατή τεχνολογία. Επίσης, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση/κατάρτιση, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορη μέθοδο διδασκαλίας που εξυπηρετεί το εργαστηριακό μάθημα (π.χ. επίδειξη, προβολή δεδομένων κ.ά.).

Τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/κατάρτισης σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και ο εκπαιδευτής καταγράφει τη συμμετοχή/παρουσία των καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων μέσω της ανταπόκρισής τους στη διαδικασία τηλε-εκπαίδευσης.

Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής πιστοποιεί τη συμμετοχή των εκπαιδευτών στη διαδικασία της τηλε-εκπαίδευσης.

Δείτε στα συνημμένα αρχεία, το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση και την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚ και ΔΒΜ με τις διευκρινήσεις.