Από την Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους καταρτιζόμενους που επιθυμούν να συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε άλλο ΙΕΚ.

Διευκρινίζεται ότι η μεταγραφή μπορεί να γίνει στην ίδια ειδικότητα, μεταξύ οποιωνδήποτε ΙΕΚ, ανεξάρτητα από το υπουργείο που ανήκουν καθώς και αν πρόκειται για δημόσιο ή ιδιωτικό.

Αρχικά ο καταρτιζόμενος, με αίτησή του ζητά από το ΙΕΚ που ήδη φοιτά, γνήσιο αντίγραφο του ατομικού του φακέλου και την επιθυμία του να μεταγραφεί σε άλλο ΙΕΚ.

Στη συνέχεια, υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μεταγραφεί, προσκομίζοντας το αντίγραφο του ατομικού του φακέλου.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταγραφών και την καταχώρηση των αιτημάτων, είναι μέχρι την Κυριακή, 10 Ιουλίου 2022.

Το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΕΕΚΔΒΜΝ, είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει την αίτηση και το ΙΕΚ υποδοχής ολοκληρώνει την εγκεκριμένη μετεγγραφή, με την μεταφορά του/της καταρτιζόμενου/ης στο Μητρώο του ΙΕΚ.