Για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης σε ειδικότητες των ΙΕΚ, απαιτείται η πραγματοποίηση Πρακτικής άσκησης, διάρκειας 960 ωρών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του νέου νόμου 4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-
2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει σήμερα), η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική.

Α. Έναρξη πρακτικής άσκησης

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης, μπορεί να γίνεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης. Όπως αναφέρεται στους αντίστοιχους Οδηγούς κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων που ήδη λειτουργούν στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου (μπορείτε να τους βρείτε πατώντας εδώ), οι καταρτιζόμενοι σ’ αυτές μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση μετά την ολοκλήρωση του Β’ εξαμήνου.

Β. Προθεσμίες ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθούν οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, όπως ορίζονται από τον παραπάνω νόμο.

Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας.

Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27 του νόμου.