Σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των ΔΙΕΚ (άρθ. 26, παρ. 1), η Διοίκηση του Ι.Ε.Κ. υποχρεούται να αναρτά το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τμημάτων, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ., πριν τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου από τους υποψήφιους εκπαιδευτές.

Ανακοινώνεται σήμερα, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2023Α, το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους υποψήφιους εκπαιδευτές του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, πριν τη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023Α.

Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα διευκρινιστικά σχόλια, όπου αναφέρονται, μιας και λόγω της μη πραγματοποίησης μαθημάτων λόγω επίσημων αργιών και διεξαγωγής εκλογών εντός του εξαμήνου, είναι αναγκαίος ο προγραμματισμός της αναπλήρωσης των ωρών αυτών από την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων και σε μόνιμη βάση.

Επίσης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (αρθ. 7), δύναται σε μέλη του Μητρώου οι οποίοι εκπροσωπούν εξωτερικούς εργαστηριακούς χώρους συνεργαζόμενους με Δ.Ι.Ε.Κ., Δημόσιους (εκτός Εργαστηριακών Κέντρων ή Σχολικών Εργαστηρίων) ή Ιδιωτικούς, να ανατίθενται κατά προτεραιότητα μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα των οικείων εργαστηρίων ή το εργαστηριακό μέρος μικτού μαθήματος σε εκπαιδευτή, ο οποίος πληροί τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο του μαθήματος, όπως αυτό περιγράφεται στον οδηγό κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Συνημμένα αρχεία