Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, η λειτουργία των ΙΕΚ, για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021, πραγματοποιείται διά ζώσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55339 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3780/8-9-2020), Κεφάλαιο Β΄ – Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, που αφορά στα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ωστόσο, στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι ανάγκες κατάρτισης θα καλύπτονται με εξ αποστάσεως ασύγχρονη ή σύγχρονη κατάρτιση. Ειδικότερα:

  • Καταρτιζόμενοι οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, μετά από
    ιατρική γνωμάτευση η οποία κατατίθεται στο ΙΕΚ.
  • Καταρτιζόμενοι που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19.
  • Εκπαιδευτές οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, μετά από
    ιατρική γνωμάτευση η οποία κατατίθεται στο ΙΕΚ.
  • Εκπαιδευτές που συνοικούν με πρόσωπο το οποίο νοσεί από κορωνοϊό COVID-19.
  • Καταρτιζόμενοι που νοσούν από κορωνοϊό COVID 19.
  • Εκπαιδευτές που νοσούν από κορωνοϊό COVID 19.

Στην περίπτωση προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης της λειτουργίας του ΙΕΚ παρέχεται σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση για όσο χρονικό διάστημα το ΙΕΚ παραμένει σε αυτό το καθεστώς.

Όσον αφορά τη σύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση, αυτή θα πραγματοποιείται τις ημέρες και τις ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε τμήματος και οι παρουσίες των καταρτιζομένων θα πιστοποιούνται από τους εκπαιδευτές των τμημάτων.

Σε ότι αφορά τα εργαστηριακά μαθήματα, αυτά θα υλοποιούνται διά ζώσης, κανονικά, με τήρηση των απαραίτητων κανόνων και οδηγιών προστασίας.

Σε περίπτωση που αιτιολογημένα η διά ζώσης κατάρτιση δεν είναι εφικτή, τα εργαστηριακά μαθήματα είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με προσομοίωση εργαστηρίου, αξιοποιώντας κάθε δυνατή τεχνολογία. Επίσης, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται με σύγχρονη ή ασύγχρονη εξ αποστάσεως κατάρτιση, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορη μέθοδο διδασκαλίας που εξυπηρετεί το κάθε εργαστηριακό μάθημα.

Δείτε συνημμένα τις αναλυτικές οδηγίες.