Στο νόμο υπ’ αριθμ. 5029 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/τ.Α’/10-03-2023, περιέχονται διατάξεις που αφορούν την αξιολόγηση του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ του πιο πάνω νόμου και προστίθενται ως άρθρα 31Α έως 31Ε στο ν. 4763/2020, που αφορά το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό ΦΕΚ.