Τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 πμ θα ενεργοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, το Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δημοσίων ΙΕΚ.

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν μαθήματα σε Δημόσια ΙΕΚ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Το ηλεκτρονικό Μητρώο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:

https://mitrooiek.minedu.gov.gr

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο, οι υποψήφιοι θα συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα δηλωθέντα στοιχεία, αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Κ1/104717/10-08-2020 (Β’ 3393) Υπουργική Απόφαση.

Η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο ορίζεται από 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 έως και 09 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργασθούν την ηλεκτρονική αίτηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Ένταξης στο Μητρώο. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τη σχετική πρόσκληση.