Δημοσιεύθηκε το Σάββατο 5/12/2020 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επέκταση των μέτρων για την πανδημία COVID-19 έως και τη Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με αυτή, συνεχίζεται η αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών.

Τα μαθήματα στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζονται με μεθόδους τηλε-κατάρτισης (τόσο με σύγχρονη όσο και ασύγχρονη μέθοδο), σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν στους εκπαιδευτές και δημοσιεύθηκαν στη σελίδα μας (δείτε εδώ).

Επίσης, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας, οι προγραμματισμένες εξετάσεις προόδου για κάθε μάθημα, θα διεξαχθούν με μεθόδους εξ αποστάσεως, όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες μας (δείτε εδώ).

Ειδικές διατάξεις στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινή υπουργική απόφαση, που θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων συμπεριλαμβανομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β’ 5044) όμοιες αποφάσεις, παραμένει σε ισχύ.

Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Δείτε το ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία