Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Μαθητεία στις Σ.Α.Ε.Κ.

Ως Μαθητεία ορίζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Η Μαθητεία στις Σ.Α.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τμήματα. Το "Πρόγραμμα Μαθητείας στη Σ.Α.Ε.Κ." και το "Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας".

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτιση στο χώρο της Σ.Α.Ε.Κ. και 768 ώρες μαθητεία στο χώρο εργασίας.

Η Μαθητεία αφορά αποκλειστικά σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς και το 4ο εξάμηνο κατάρτισης και πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο 5ο εξάμηνο κατάρτισης.

Ο μαθητευόμενος παρακολουθεί το "Πρόγραμμα Μαθητείας στη Σ.Α.Ε.Κ.", στο χώρο της Σ.Α.Ε.Κ. που υλοποιεί το πρόγραμμα μαθητείας μία ημέρα την εβδομάδα για 8 διδακτικές ώρες.

Αντίστοιχα, ο μαθητευόμενος παρακολουθεί το "Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας", τέσσερις ημέρες κάθε εβδομάδα για 8 ώρες ανά ημέρα στον εργοδότη (στο φορέα ή επιχείρηση) που έχει τοποθετηθεί.

Συμμετοχή και έναρξη Μαθητείας

Για να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Μαθητείας Σ.Α.Ε.Κ., ο υποψήφιος θα πρέπει:

  1. να έχει φοιτήσει σε μια από τις προσφερόμενες ειδικότητες για Μαθητεία Σ.Α.Ε.Κ.
  2. να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 4 πρώτα εξάμηνα κατάρτισης στην ειδικότητα του
  3. να μην έχει κάνει έναρξη Πρακτικής Άσκησης και να μην έχει πάρει μερική ή ολική απαλλαγή από την πρακτική άσκηση
  4. να βρίσκεται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής στο τμήμα μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος)

Κάθε χρόνο, ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας οι ειδικότητες που προσφέρονται για θέσεις Μαθητείας Σ.Α.Ε.Κ.

Στη συνέχεια και μετά από σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύεται και περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες, οι ενδιαφερόμενοι καταρτιζόμενοι των Σ.Α.Ε.Κ. που τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα, για την επιλογή των καταρτιζόμενων, γίνεται κατάταξη βάσει του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) της βαθμολογίας των τρίτου και τέταρτου εξαμήνου κατάρτισης.

Το πληροφοριακό σύστημα που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη μαθητεία θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mathiteia.it.minedu.gov.gr. Εκεί θα βρείτε τις τελευταίες πληροφορίες για τις τρέχουσες διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος.

Αμοιβή μαθητευόμενου - Ασφάλιση - Άδειες και απουσίες

Αμοιβή μαθητευόμενου

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του "Προγράμματος Μαθητείας στη Σ.Α.Ε.Κ." ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους και αφορά στο σύνολο της αποζημίωσης του μαθητευόμενου για κάθε ημέρα συμμετοχής τους

Το ποσό των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το "Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας".

Δείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.

Ασφαλιστική κάλυψη μαθητευόμενου

Οι μαθητευόμενοι, από την πρώτη μέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας, ενώ υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

 

Άδειες και απουσίες που δικαιούται ο μαθητευόμενος

Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές, μέχρι 8 ημέρες συνολικά.

Για τις αναρρωτικές άδειες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ.

Εκτός των παραπάνω απουσιών λόγω άδειας, ο μαθητευόμενος δε δικαιούται να λείπει αδικαιολόγητα από τον εργοδότη. Σ' αυτή την περίπτωση διακόπτεται η σύμβασης μαθητείας.

Επίσης, το συνολικό όριο απουσιών από το "Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο της Σ.Α.Ε.Κ." δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών. Με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο Φορέα μπορεί το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%.

Συνεπώς οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 19 και οι δικαιολογημένες (ασθένεια με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα) τις 10. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων ο Διευθυντής της Σ.Α.Ε.Κ. προχωρά σε διακοπή της μαθητείας.

Αναγγελία θέσεων Μαθητείας από τους εργοδότες

Όσοι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις Μαθητείας, είτε στους σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, είτε στους μαθητές του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων  Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε στους σπουδαστές των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) που εποπτεύει το Υπουργείο Παιδείας, στο εξής θα τις αναγγέλλουν αποκλειστικά μέσω του Portal του ΟΑΕΔ και της νέας εφαρμογής υποδοχής θέσεων Μαθητείας.

Η νέα εφαρμογή, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαχείριση του θεσμού της Μαθητείας, που ξεκινά από το σχολικό έτος 2017-2018.

Για πρώτη φορά γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο αναγγελία και καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων Μαθητείας για το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών όλων των εκπαιδευτικών δομών. Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΔ, μέσω των Ομάδων Υποστήριξης Μαθητείας (ΟΥΜ) που θα λειτουργούν στα Κέντρα Προώθηση Απασχόλησης (ΚΠΑ) θα προβαίνει στην κατανομή των θέσεων Μαθητείας στις εκπαιδευτικές δομές με βάση τα προγράμματα σπουδών και τη ζήτηση ειδικοτήτων από τους εργοδότες.

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο των οδηγιών:

Οδηγοί εφαρμογής προγράμματος Μαθητείας Σ.Α.Ε.Κ.

Από το Υπουργείο Παιδείας, έχουν δημιουργηθεί σχετικοί Οδηγοί στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά, όλες οι διαδικασίες εφαρμογής του προγράμματος Μαθητείας για καταρτιζόμενους Σ.Α.Ε.Κ.

Οι Οδηγοί εφαρμογής που μπορείτε να κατεβάσετε είναι:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

saekmesol@sch.gr