Το Τμήμα Α’, Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της Δ.Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., κοινοποίησε σχετικές οδηγίες για την ομαλή επανέναρξη της πρακτικής άσκησης των Ι.Ε.Κ., ώστε να μην προκύψουν προβλήματα για εργοδότες και καταρτιζόμενους.

Α. Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπήρξε εκ μέρους των εργοδοτών διακοπή πρακτικής στο ΕΡΓΑΝΗ, αυτό που θα απαιτηθεί εκ μέρους τους προκειμένου να καλύψουν την παρουσία των πρακτικά ασκούμενων στον χώρο πρακτικής άσκησης, πέραν της αρχικά προβλεπόμενης ημερομηνίας λήξης, η οποία μετατίθεται σε μελλοντικό χρόνο, είναι:

α) ο επαναπροσδιορισμός, σε συνεργασία με τον εργοδότη, της νέας ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης και

β) η έκδοση σχετικού εγγράφου, σε συνέχεια της αρχικά εκδοθείσας απόφασης έναρξης, στο οποίο θα προσδιορίζεται η νέα ημερομηνία πιθανής λήξης της πρακτικής άσκησης, το οποίο και αποστέλλεται στον εργοδότη.

Ο εργοδότης οφείλει να δηλώσει στην ΕΡΓΑΝΗ την τροποποίηση της ημερομηνίας λήξης της πρακτικής άσκησης (πριν τη λήξη της) με υποσημείωση, στις παρατηρήσεις του συστήματος, ότι η τροποποίηση οφείλεται στην αναστολή της πρακτικής άσκησης λόγω της πανδημίας του COVID-19.

Β. Για τις περιπτώσεις που για οποιονδήποτε λόγο ο εργοδότης έκανε διακοπή στην ΕΡΓΑΝΗ, θα πρέπει να κατοχυρωθούν από το ΙΕΚ οι πραγματοποιηθείσες ώρες πρακτικής άσκησης (έως τις 11-3-2020) στον καταρτιζόμενο -μετά από έλεγχο των σχετικών παραστατικών- και να γίνει εκ νέου έναρξη Πρακτικής άσκησης στον ίδιο ή σε άλλον εργοδότη, για το υπόλοιπο των ωρών.

Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και οι περιπτώσεις πρακτικής άσκησης που
έληγαν κατά την περίοδο αναστολής της πρακτικής άσκησης (από 11-3-2020 έως και 17-5-2020) και ως εκ τούτου απαιτείται η εκ του μηδενός προαναφερόμενη διαδικασία.

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο στο συνημμένο αρχείο.