Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.
Στον ιστότοπο του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία.

Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματική Κατάρτισης  (Σ.Α.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»).

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης, οι καταρτιζόμενοι των Σ.Α.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Νέο πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση

Από την 1 Σεπτεμβρίου 2021, ισχύει το νέο πλαίσιο για τη διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το πλαίσιο περιγράφεται στην αριθ. K5/97484/05.08.2021 κοινή υπουργική απόφαση και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3938/τ.Β'/26.08.2021.

Εφόσον η ημερομηνία έναρξης πρακτικής, σύμφωνα με την Απόφαση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης, είναι μετά την 1/9/2021 και η πρακτική άσκηση έχει ολοκληρωθεί με τη σχετική έκδοση της βεβαίωσης ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από τη Σ.Α.Ε.Κ., για το σύνολο των εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών, δύναται να επιδοτείται η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων των δημόσιων και ιδιωτικών Σ.Α.Ε.Κ.

Ο καταρτιζόμενος μπορεί να επιλέξει αν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής.

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής για το πλαίσιο της πράξης

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος "Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020", δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η επιδότηση θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την Πράξη χρηματοδότησης (πρόγραμμα επιδότησης).

Στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αναρτηθεί o Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τη 2η Αναθεωρημένη Έκδοση* του Οδηγού Υλοποίησης πατώντας εδώ.

  • Η αναθεώρηση αφορά στην παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν το Β' εξάμηνο και ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση τους θερινούς μήνες του 2022.
espa_praktikis

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης, μπορεί να γίνεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης. Όπως αναφέρεται στους αντίστοιχους Οδηγούς κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων που ήδη λειτουργούν στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου (μπορείτε να τους βρείτε πατώντας εδώ), οι καταρτιζόμενοι σ' αυτές μπορούν να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση μετά την ολοκλήρωση του Β' εξαμήνου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν επιτρέπεται φοίτηση και πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης ταυτόχρονα.

Οι ώρες πρακτικής ανά ημέρα καθορίζονται σε τέσσερις (4) έως οκτώ (8) και ανάλογα με τη φύση και το αντικείμενο της ειδικότητας κατάρτισης του ασκούμενου, πρωί ή απόγευμα (ποτέ όμως νύχτα) και για 5 ημέρες εβδομαδιαίως. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο  φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.

Η πρακτική άσκηση, πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Σ.Α.Ε.Κ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης και υπεύθυνη δήλωση στη Σ.Α.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση καθώς και αν επιθυμεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα επιδότησης της πρακτικής.

Ταυτόχρονα, υποβάλλει βεβαίωση (δήλωση ενδιαφέροντος) εργοδότη, με την οποία ο εργοδότης δηλώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης.

Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνεται την 1η ή τη 15η ημέρα κάθε μήνα ή τις πλησιέστερες σ' αυτές εργάσιμες ημέρες.

Κατά την έναρξη της επιδοτούμενης πρακτικής μέσω ΕΣΠΑ, συνάπτεται μεταξύ του εργοδότη και του πρακτικά ασκούμενου η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή της Σ.Α.Ε.Κ., Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζόμενου η οποία καθορίζει τους όρους υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

Επίσης, όσοι επιθυμούν την επιδότηση της πρακτικής, είναι  υποχρεωτική η συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου από τον καταρτιζόμενο. Αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα (πατήστε εδώ) μετά από συνεννόηση με τη Σ.Α.Ε.Κ.

Απαραίτητα αρχεία για την έναρξη της πρακτικής άσκησης
Α. Αρχεία για την επιδοτούμενη πρακτική μέσω ΕΣΠΑ
Β. Αρχεία για όσους δεν επιθυμούν την επιδότηση της πρακτικής

Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης

Σε κάθε περίπτωση, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης της ειδικότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 και συγκεκριμένα την 21.12.2020, υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 363 του νόμου 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ.Α').

Όταν ο πρακτικά ασκούμενος ολοκληρώσει τις 960 ώρες πρακτικής άσκησης, παραδίδει το βιβλίο Πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου στη Σ.Α.Ε.Κ., μαζί με το έντυπο λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) της πρακτικής άσκησης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον φορέα (εργοδότη) της πρακτικής.

Σημειώνεται ότι το έντυπο λήξης (Βεβαίωση παρουσίας) συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον εργοδότη - νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης και βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Πρακτική Άσκηση στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Α. Αρχεία για την επιδοτούμενη πρακτική μέσω ΕΣΠΑ
Β. Αρχεία για όσους δεν επιθυμούν την επιδότηση της πρακτικής

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική άσκηση δύναται να διακοπεί πριν τη λήξη της, είτε με αίτημα του πρακτικά ασκούμενου είτε με αίτημα του εργοδότη.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική του, πρέπει να ενημερώσει άμεσα τη Σ.Α.Ε.Κ. και να προσκομίσει το Βιβλίο πρακτικής συμπληρωμένο μέχρι την ημέρα διακοπής, καθώς και το έντυπο "ΒΕΒΑΙΩΣΗ [ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ] ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ", με τις ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα.

Μετά τη διακοπή, για να συνεχιστεί η πρακτική άσκηση για το υπόλοιπο των ωρών (μέχρι τη συμπλήρωση των 960 ωρών), είτε στον ίδιο είτε σε διαφορετικό εργοδότη, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία "Έναρξη πρακτικής".

Απαλλαγή από την πρακτική άσκηση

Οι σπουδαστές των Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Μετά την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Ε.Κ., ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5837/τ.Β’/15.12.2021 και εφαρμόζεται από την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης 2022Α, δεν προβλέπεται μερική απαλλαγή από την Πρακτική άσκηση.

Κατέβασε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση (αρχείο .doc - αρχείο .pdf)

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Το βιβλίο πρακτικής άσκησης αποτελεί ένα είδος ημερολογίου, όπου καταγράφονται καθημερινά οι εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της πρακτικής.

Η συμπλήρωση του είναι υποχρεωτική και γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Η πρώτη σελίδα συμπληρώνεται από τον σπουδαστή. Αναφέρει συνοπτικά τις εργασίες που πραγματοποίησε κάθε μέρα και δίπλα τον αριθμό των ωρών (6-8) καθημερινά. Στο τέλος της σελίδας σημειώνει τον συνολικό αριθμό των ωρών της εβδομάδας (30-40). Η επόμενη σελίδα αφορά την ίδια εβδομάδα και συμπληρώνεται από τον φορέα απασχόλησης (εργοδότη) ο οποίος υπογράφει και σφραγίζει.

Στο τέλος κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, ο πρακτικά ασκούμενος συμπληρώνει τη μηνιαία έκθεση όπου περιγράφει λίγο πιο αναλυτικά τις εργασίες και την εμπειρία που αποκόμισε κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο φορέας υπογράφει και σφραγίζει στο τέλος της σελίδας.

Με το ίδιο τρόπο συμπληρώνονται και οι υπόλοιποι μήνες μέχρι να συμπληρωθούν οι 960 ώρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Έλεγχος Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

Στο τέλος κάθε μήνα, ο πρακτικά ασκούμενος οφείλει να προσέρχεται στη Σ.Α.Ε.Κ. ή στη Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας της πρακτικής του άσκησης, προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος του βιβλίου πρακτικής από το Συντονιστή, ο οποίος καταχωρεί τις ώρες στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της πρακτικής, το υπογράφει και το σφραγίζει.

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης μακριά από την περιοχή της Σ.Α.Ε.Κ.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να διεξαχθεί οπουδήποτε στην Ελλάδα, έστω κι αν υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση από τη Σ.Α.Ε.Κ. του καταρτιζόμενου.

Σ' αυτή την περίπτωση με ευθύνη της Σ.Α.Ε.Κ., προτείνεται και ορίζεται συντονιστής της πρακτικής στη πλησιέστερη Σ.Α.Ε.Κ., τη οποία αναφέρεται ως Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας.

Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει την Απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης από τη Σ.Α.Ε.Κ. που φοιτά, ωστόσο τον έλεγχο του βιβλίου πρακτικής καθώς και τη διακοπή/λήξη της πρακτικής, τα υπογράφει και τα σφραγίζει η Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής το βιβλίο και τα απαραίτητα έντυπα αφού ελεγχθούν, υπογραφούν και σφραγιστούν από το συντονιστή της Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας, αποστέλλονται στη Σ.Α.Ε.Κ. του καταρτιζόμενου για ενημέρωση του ατομικού του φακέλου και την έκδοση της ΒΕΚ.

Καταρτιζόμενος που έχει ολοκληρώσει τα τέσσερα εξάμηνα φοίτησης, μπορεί εφόσον το επιθυμεί, να αιτηθεί τη μεταγραφή του στη Σ.Α.Ε.Κ. εποπτείας, το οποίο θα έχει τον πλήρη έλεγχο του καταρτιζόμενου και  το οποίο θα εκδώσει τη ΒΕΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Που θα μας βρείτε;

Συγκρότημα ΕΠΑΛ Μεσολογγίου

Καλέστε μας

26310 50100, 50101

Έχετε απορίες;

saekmesol@sch.gr