Ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις” και αναμένεται να σταλεί άμεσα στο Εθνικό Τυπογραφείο, για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει μόνο ένα άρθρο για την Επαγγελματική Κατάρτιση και αφορά τη δημιουργία Μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης. Πλέον, δε θα χρειάζεται κάθε χρόνο οι εκπαιδευτές να καταθέτουν τα ίδια έγγραφα για τις αιτήσεις στα Δ.Ι.Ε.Κ. Κάθε χρόνο θα μπορεί ο εκπαιδευτής να καταθέτει μόνο ό,τι καινούριο έχει αποκτήσει. Έτσι, ένας γραφειοκρατικός κύκλος ετών φαίνεται να κλείνει.

Συγκεκριμένα το σχετικό άρθρο προβλέπει:

Α. Το «Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από το Μητρώο Εκπαιδευτών που προβλέπεται στο ν. 3879/2010 (Α’ 163) και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Β. Μέλη του «Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.» δύνανται να είναι ιδιώτες με εξειδικευμένη επιστημονική, τεχνική ή άλλη κατάρτιση και εμπειρία συναφή προς τη διδακτέα ύλη και τις ειδικότητες, όπως περιγράφονται στους «Οδηγούς Κατάρτισης» των ανωτέρω Ι.Ε.Κ., καταξιωμένα επαγγελματικά στελέχη που προέρχονται από την αγορά εργασίας, δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, καθώς και ημεδαποί και αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

Γ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, καθορίζεται ο «Κανονισμός Διαχείρισης του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ.», στον οποίο, μεταξύ των άλλων, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Μητρώο», τα κριτήρια για την επιλογή και ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη του «Μητρώου», τα κριτήρια αξιολόγησης των μελών του «Μητρώου» στα οποία ανατίθεται διδακτικό έργο, οι κανόνες δημοσιότητας αναφορικά με την ένταξη ενδιαφερομένων στο «Μητρώο» και την ανάθεση διδακτικού έργου, την τήρηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016) αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδιαφερομένων προς ένταξη και μελών του «Μητρώου», καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

Δείτε το Άρθρο 55 στο δημοσιευμένο ΦΕΚ, στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία