Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από την Παρασκευή 16/09/2022 έως την Πέμπτη 22/09/2022 (από 14:00 έως 20:30) στη Γραμματεία του Δ.ΙΕΚ για να υποβάλουν την Αίτηση Εγγραφής.

Επίσης, το ίδιο διάστημα νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ για να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων τυχόν δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων που αφορούν τα κοινωνικά κριτήρια.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Διαβάστε εδώ αναλυτικές οδηγίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των επιτυχόντων.

Διευκρινίσεις

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εγγραφή και φοίτηση σε άλλες δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης (ν.4763/2020).

Για το λόγο αυτό, οι επιτυχόντες οι οποίοι έχουν εγγραφεί στην ειδικότητα που πέτυχαν από τη διαδικασία του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, εφόσον επιθυμούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν στη νέα ειδικότητα που επιλέχθηκαν με την τρέχουσα διαδικασία, θα πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή τους από το ΔΙΕΚ που είχαν αρχικά εγγραφεί, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση για τη διαγραφή τους (είτε ηλεκτρονική από το gov.gr είτε έντυπη με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής), εντός της προθεσμίας των εγγραφών.

Επιτυχόντες που δε θα κάνουν εγγραφή εντός προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους!

Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε email στο iekmesol@sch.gr ή να καλείτε στα τηλέφωνα της Γραμματείας του ΔΙΕΚ, 26310 50100, 50101 (13:30-20:30).