Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:00 έως τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00, η οποία θα αφορά στην προμήθεια τόνερ φωτοτυπικών και εκτυπωτών του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν email στη διεύθυνση giekmeso@sch.gr, ώστε να αποσταλούν οι πίνακες των απαιτούμενων υλικών.

Υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να σταλεί εγγράφως σε σφραγισμένο φάκελο, ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς προς το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου, Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 302 00 Μεσολόγγι και να έχει παραληφθεί από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, το αργότερο έως τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Διαδικασία Προμήθειας

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει σε τραπεζικό του λογαριασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ανάθεσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν επιπλέον όλες οι νόμιμες κρατήσεις.