Το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή να καταθέσει την οικονομική προσφορά του από την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 έως την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00, η οποία θα αφορά στην προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου, και έως του ποσού των 450€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, παρακαλούνται να αποστείλουν email στη διεύθυνση giekmeso@sch.gr, ώστε να τους αποσταλούν οι πίνακες με τα απαιτούμενα υλικά.

Υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ ή να σταλεί ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς προς το ΔΙΕΚ Μεσολογγίου, Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου, Τέρμα Σπ. Τρικούπη, 302 00 Μεσολόγγι, ώστε να έχει παραληφθεί το αργότερο έως την Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00.

Διαδικασία Προμήθειας

Απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Χρηματοδότηση και τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνει σε τραπεζικό του λογαριασμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης ανάθεσης από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και κατόπιν έκδοσης σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν επιπλέον όλες οι νόμιμες κρατήσεις.